คลิปของเราสามารถถอดแยกชิ้นส่วนได้

 
คลิปคล้องบัตรมี 2 ขนาด 20 mm. และ 15 mm.